Ikonosfera nr 3, 2011

(spis treści)
 

Ikonosfera nr 2, 2008

(spis treści)
 

Ikonosfera nr 1, 2006

(spis treści)


           

Wydawnictwo UMK 

      

 

 

 

OD REDAKCJI

 „Ikonosfera. Studia z Socjologii i Antropologii Obrazu” to publikowane w Internecie czasopismo akademickie, którego celem jest prezentowanie z jednej strony badań szeroko pojmowanej kultury obrazu albo ikonosfery, czyli wszelkich otaczających człowieka wyobrażeń wizualnych, a z drugiej strony prac wykorzystujących rozmaite wizualne metody badawcze jako podstawę do suwerennych analiz. Wizualność może tu zatem być zarówno tematem badawczym, jak i sposobem badania, choć oczywiście użycie materiału wizualnego w badaniach i badanie różnych systemów obrazu i kultury obrazu nie wyklucza wizualnej metodologii. Jeśli weźmiemy pod uwagę fotografię i film, media najczęściej wykorzystywane przez badaczy tego nurtu, to zauważamy, że jednocześnie mogą one  stanowić materiał badawczy, formę rozrywki, dokument czy formę sztuki. Mogą wspomagać zarówno naukę rozumienia świata, jak i sztukę komunikowania tego, co udało się nam zrozumieć. W takim ujęciu przestają być „produktem” badań w terenie i najważniejsza staje się ich funkcja hermeneutyczna. W przypadku udanych badań stają się procesem, poprzez który badacz dochodzi do zrozumienia otaczającego go świata i ludzi.

 

„Ikonosfera” publikuje oryginalne artykuły, recenzje, fotoeseje, prezentacje multimedialne i filmy dotyczące empirycznych i teoretycznych studiów nad kulturą obrazu, wizualnych metod badawczych, wizualnych środków komunikacji  i mediów oraz wszystkiego tego, czym zajmują się visual sociology, visual anthropology visual culture studies – dyscypliny  dynamicznie   rozwijające  się  w  Europie  Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych, w Polsce dopiero zdobywające popularność. Zamieszczamy oryginalne, wcześniej niepublikowane artykuły, ale postaramy się także sukcesywnie prezentować klasyczne i najbardziej znaczące teksty powstałe na świecie, do tej pory nieopublikowane w języku polskim.

 

Najważniejszym zadaniem redakcji jest upowszechnianie zainteresowania socjologią i antropologią obrazu (czy też, jeśli ktoś woli, socjologią i antropologią wizualną) oraz stworzenie platformy do publikacji prac z tych dziedzin. Będziemy się starali te cele realizować tak, aby „Ikonosfera” stała się ośrodkiem wymiany refleksji i rezultatów badań nad kulturą obrazu i tym samym istotnym czynnikiem rozwoju tych dyscyplin w Polsce. Teksty powstające w ramach socjologii i antropologii obrazu przeznaczone są nie tylko do czytania, ale i do oglądania. Z oczywistych powodów natury techniczno-ekonomicznej tradycyjny „druk zwarty” tylko w niewielkim stopniu oddaje sprawiedliwość obrazom, tracą one w nim bowiem możliwość autonomicznej egzystencji i współdziałania ze słowami. Mamy zatem nadzieję, że „elektroniczna” forma „Ikonosfery” pozwoli przezwyciężyć te ograniczenia.

 

„Ikonosfera” jest pismem interdyscyplinarnym i otwartym na wszelkie prace zorientowane wizualnie. Skierowane jest ono przede wszystkim do badaczy i studentów: socjologów, antropologów, etnografów, kulturoznawców, historyków sztuki, filmoznawców, medioznawców, ale  także do odbiorców ze środowisk artystycznych i innych osób zainteresowanych kulturą obrazu. Uwidaczniający się w podtytule pisma podział na socjologię i antropologię obrazu w istocie jest sztuczny, wynikający raczej z okoliczności o charakterze formalno-instytucjonalnym i  bez podstaw merytorycznych, gdyż obszary zainteresowań, teorie i metody obu dyscyplin w znacznej mierze pokrywają się. Dlatego też rozróżnienie to proponujemy traktować raczej jako wskazanie ich pokrewieństwa, a nie odmienności.

 

„Ikonosfera” jest pismem dbającym o standardy dobrego badawczego rzemiosła, ale akceptującym różne podejścia metodologiczne i paradygmaty, innowacyjne metody  i  techniki  badawcze, oraz rozmaite  formy  prezentacji  analiz. Z uwagi na złożoność problematyki wizualnej, takie podejście powinno być poznawczo najkorzystniejsze i przede  wszystkim odzwierciedlać kulturowe zróżnicowanie otaczającego nas świata.

 

Zapraszamy do lektury, a następnie do współpracy i nadsyłania tekstów!