Ikonosfera nr 3, 2011

(spis treści)
 

Ikonosfera nr 2, 2008

(spis treści)
 

Ikonosfera nr 1, 2006

(spis treści)


           

Wydawnictwo UMK 

      

 

 

 

INFORMACJE DLA AUTORÓW

  

1. „Ikonosfera. Studia z Socjologii i Antropologii Obrazu” publikuje artykuły, fotoeseje i recenzje z zakresu socjologii i antropologii obrazu. Teksty proponowane redakcji „Ikonosfery” nie mogą być wcześniej opublikowane w innych miejscach (z wyjątkiem prac opublikowanych w innych niż polski językach).

 

2. Nadesłane teksty będą poddawane procedurze recenzyjnej. Każdy tekst będzie oceniany przy zachowaniu anonimowości, zarówno po stronie autora, jak i recenzenta.

 

3. Tekst powinien mieć postać maszynopisu formatu A-4, opatrzonego numeracją ciągłą. Na jednej stronie maszynopisu powinno być 30-35 wierszy. Ze względów technicznych prosimy o nie używanie przypisów dolnych. Przypisy bibliograficzne powinny być przypisami wewnątrztekstowymi (np. Sontag 1986: 131-144). Jeśli inne przypisy są zdaniem Autora bezwzględnie konieczne, powinny one zostać umieszczone na końcu tekstu na osobnej stronie.

 

4. Do tekstu prosimy dołączyć abstrakt w języku polskim oraz – w miarę możliwości – w języku angielskim (150-200 słów).

 

5. Tekst powinien zostać przesłany na adres redakcji w wersji papierowej i elektronicznej. W tym ostatnim przypadku, oprócz pliku tekstowego zawierającego ilustracje (fotografie, rysunki, obrazy itp.), w osobnych plikach powinny zostać umieszczone same ilustracje. Wymagany format ilustracji to JPG. Pliki te powinny nosić takie same nazwy lub cyfry, jak ilustracje umieszczone w tekście.

 

6. Szerokość ilustracji powinna zawierać się w przedziale 800-500, a wysokość 600-350 pikseli. Ilustracje o mniejszych wymiarach będą akceptowane tylko w wyjątkowych, uzasadnionych specyfiką tematu przypadkach.

 

7. Rekomendowany format not bibliograficznych w spisie wykorzystanej literatury:

 

Barthes Roland (1995) Światło obrazu, Warszawa: Wydawnictwo KR.

Becker Howard (1995) Visual Sociology, Documentary Photography, and Photojournalism: It’s (Almost) All a Matter of Context, Visual Sociology, nr 1-2, s. 5-14.

Price Derrick (1997) Surveyors and Surveyed. Photography Out and About, w: Liz Wells (red.) Photography: A Critical Introduction, London–New York: Routledge, s. 55-102.

Wagner Jon (1979) (red.) Images of Information: Still Photography in the Social Sciences, Beverly Hills–London: SAGE Publications.

 

8. W przypadku źródeł internetowych prosimy o podanie dokładnego adresu internetowego i daty ściągnięcia danej strony:

 

Chalfen Richard, Family Photograph Appreciation: Dynamics of Medium, Interpretation and Memory [on-line], http://www.nimbus.ocis. temple.edu/ ~chalfen (dostęp: 30.05.2003).